Експрес-перевірка загальних тенденцій в результатах голосування

Для “експрес-перевiрки” загальної тенденцiї (тренду) в даних результатів голосування я використав регресійний аналіз. У першу чергу мене цiкавило спiввiдношення мiж явкою виборцiв та кiлькiстю голосiв за кандидатiв. Власне цей показник (залежність “підтримка/явка”) дуже часто використовується для викриття махiнацiй, пов’язаних iз “перебросом голосiв” мiж кандидатами. Оскiльки на попередньому етапi нас не дуже цiкавлять прогностичнi моделi, я зупинився на звичайнiй лiнiйнiй регресiї, яка в першому наближеннi дуже добре вiдображує загальнi тенденцiї взаємозалежностi показникiв.

Отриману модель лiнiйної регресiї наведено на рисунку:

Регресійна модель залежності підтримки кандидатів від явки виборців

Регресійна модель залежності підтримки кандидатів від явки виборців

Отримана регресiйна модель вказує на значну перевагу у пiдтримцi В.Ющенка “додатковими виборцями”, в той час, як для двох iнших кандидатiв (В.Янукович та “проти всiх”) — пiдтримка виборцями при зростаннi явки стiйко знижується. Цей показник не може однозначно свiдчити про махiнацiї при проведеннi виборiв, оскiльки треба мати на увазi особливостi електорального поля України в 2004 роцi, а саме — наявнiсть “полярних” полiтичних поглядiв у рiзних регiонах країни. Але така невiдповiднiсть мiж пiдтримкою кандидатiв i мiзерна (у порiвняннi з такою пiдтримкою) перевага В.Ющенка в результатi голосування дає привiд бiльш детально вивчити походження цих “додаткових голосiв iз високим ”проющенкiвським” навантаженням”. Цю тему ми розглянемо в іншій статті, коли бiльш детально зупинимось саме на географiчних особливостях перебiгу процесу голосування.

Для бiльш детальної перевiрки висновкiв, отриманих за результатами моделюваннi лiнiйної регресiйної моделi, я побудовав три окремi моделi непараметричної регресiї за “чистими” показниками: кiлькiсть голосiв за кандидата i кiлькiсть виборцiв, що взяли участь у голосуваннi. Графiки побудованих моделей приведено на рисунках:

Регресійна непараметрична модель залежності кількості голосів за В.Ющенка від кількості активних виборців

Регресійна непараметрична модель залежності кількості голосів за В.Ющенка від кількості активних виборців

 

Регресійна непараметрична модель залежності кількості голосів за В.Януковича від кількості активних виборців

Регресійна непараметрична модель залежності кількості голосів за В.Януковича від кількості активних виборців

Регресійна непараметрична модель залежності кількості голосів "проти всіх" від кількості активних виборців

Регресійна непараметрична модель залежності кількості голосів “проти всіх” від кількості активних виборців

На графiках окрiм дiаграм розсiювання, зображенi лiнiї лiнiйної регресiї, лiнiї непараметричної регресiї iз межами довiрчого iнтервалу 95%. Поза межами графiку зображенi боксплоти (“ящики з вусами”), якi вказують на границi сукупчення основної кiлькостi точок.

Моделi непараметричної регресiї вказують на значну пiдтримку В.Ющенка додатковими виборцями. А лiнiї регресiї пiдтримки iнших кандидатiв (В.Янукович та “не пiдтримую жодного”) вказують на повiльне зниження пiдтримки при збiльшеннi кiлькостi виборцiв. Звернiть увагу на те, що лiнiйна регресiя за первинними даними вказує на зростання пiдтримки всiх кандидатiв. Також на графiках непараметричної регресiї суттєво видiляються декiлька “кластерiв” у результатах голосування, якi являють собою три рiзних напрями пiдтримки кожного iз кандидатiв.

Leave a Comment

%d блогерам подобається це: